Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Archonica, dostępny pod adresem internetowym www.archonica.pl, prowadzony jest przez Mariusza Samsona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SAMSON Mariusz Samson, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6691791130, REGON 366340790.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAMSON Mariusz Samson, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
  NIP 6691791130, REGON 366340790.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.archonica.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Skubianka, ul. Frezji 24, 05-140 Serock.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@archonica.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 508 179 477
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 1140 2004 0000 3802 7664 9234
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: poniedziałek-piątek – 7:00-19:00, sobota – 9:00-14:00.

§ 4

Wymagania techniczne

     Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
  • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, w dwóch wartościach: netto (nie uwzględniają podatku VAT) i brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt brutto oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja
  o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie
  w opisie Produktu.
 6. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w tym do zmiany cen Produktów znajdujących się w jego ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania na jego stronach akcji promocyjnych.
 7. Do Umowy Sprzedaży wystawiana jest faktura VAT.

 § 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

     W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” ;
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta;
 4. w przypadku, gdy wysyłka ma nastąpić na adres inny niż Klienta, należy to zaznaczyć w odpowiednim polu Formularza zamówienia i podać dane odbiorcy przesyłki;
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
 6. potwierdzić przeczytanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
 7. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność za pobraniem
  • Płatności elektroniczne
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia
  w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie wysyłając stosowną wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
  a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 4 dni roboczych (o ile przy opisie produktu nie podano innego terminu wysyłki) za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także
  w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przy składaniu zamówienia przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz zwróconego Produktu, wniesioną należność za Produkt.
  • Zwrotu należności Sprzedawca dokona przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
  • Konsument powinien odesłać Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Przesyłka wysłana na adres Sprzedawcy za pobraniem nie zostanie przyjęta.
  • Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien być zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie oraz należy dołączyć fakturę, jeśli została wystawiona.
  • W przypadku Produktów wymagających samodzielnego montażu, ich zmontowanie wyklucza możliwość odstąpienia od Umowy. 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, numer zamówienia, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Do reklamacji należy dołączyć zdjęcia wadliwych elementów oraz jeśli przesyłka została uszkodzona w transporcie należy dołączyć protokół szkody. Brak spisanego protokołu w przypadku uszkodzenia w transporcie skutkuje odrzuceniem reklamacji. Zachęcamy do sprawdzania paczek w momencie doręczenia i obecności kuriera.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania go
  w prawidłowej postaci. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 6. Sprzedawca może zaproponować odbiór Produktu do reklamacji przez swojego kuriera lub Klient wysyła Produkt na swój koszt, a przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki. Przesyłka wysłana na adres Sprzedawcy za pobraniem nie zostanie przyjęta.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym powiadomieniu Sprzedawcy.
 8. Warunki gwarancji: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem,
  w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, przecierać delikatnie wilgotną ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć miękką i suchą ściereczką.
 9. UWAGA: W przypadku Produktów wykonanych z drewna lub materiału drewnopochodnego niezabezpieczonych lakierem lub innym środkiem, kontakt
  z wodą lub innym płynami, szczególnie na krawędziach może spowodować ich uszkodzenie. Nie podlegają reklamacji rozwarstwienia i spuchnięcia na krawędziach powstałe w wyniku kontaktu z płynem lub wilgocią oraz powstałe w wyniku niewłaściwej konserwacji.  

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Zasady przetwarzania informacji na temat Klienta, w tym danych osobowych opisuje Polityka prywatności

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony www.archonica.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby opis Produktów, w tym ich wygląd jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Jednakże z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. opisów, cen itp.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.